Egyéb


06
aug 2019

Egyházközségünk új közösséggel bővült 2019. június 14-én, amikor 22 fővel megalakult a világ 62 országában jelen lévő katolikus mozgalomnak a részeként a  Gödöllői Kolping Család. A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. A Kolping-családok nyitottak mindazok felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi problémák megoldásában, a jövő alakításában. Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát.......

Bővebben


12
Júl 2019
Marton Zsolt atya az új váci püspök

Ferenc pápa 2019. július 12-én Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki. Kérjük Isten áldását életére, hogy szolgálatát a Szentlélek vezetésével végezze. http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3251/MARTON-ZSOLT-REKTORT-VACI-PUSPOKKE-NEVEZTE-KI-FERENC-PAPA.html...

Bővebben


01
feb 2019

  „Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.” (Lk 12,34) A „szívünk” lényünk legmélyebb, legrejtettebb, legélőbb része. Vajon mi a „kincsünk”, amiért minden mást képesek lennénk háttérbe szorítani? A nyugati fogyasztói társadalmakban minden arra késztet, hogy anyagi javakat halmozzunk fel, saját szükségleteinkre figyeljünk, és a jólét, valamint az egyéni érvényesülés címén ne vegyük észre mások szükségleteit. Pedig már Lukács evangélista is a mindenkori embernek egyetemes és meghatározó tanításként idézte Jézusnak e szavait, jóllehet egész más kulturális környezetben. Lukács evangéliuma erőteljesen hangsúlyozza, hogy Jézus tanítványaira jellemző mély és végleges döntésre van szükség: Isten,......

Bővebben


06
Júl 2017

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Amen....

Bővebben


18
Már 2017

  Lelkipásztori Tanácsának tagjai: Bazsik László Bedőné Grébel Anita Bischof Zoltán Czeróczki Zsuzsanna Dobosné Dr. Páll Gabriella Hankó Balázs Kolozs Csaba Pecze Dániel Pelyhe József Petróczki Károly Schalkház Miklós Szilasi Józsefné Varga András Wirnhardt Bálint Gazdasági Tanácsának tagjai: Bella Gábor Máthé László Pál István Varga Árpád A jelöltek névsora 2017. január 22- február 5-e között a templomban ki volt függesztve, ellenvetés nem érkezett. Rajtuk kívül az Egyházközségi Tanácsnak hivatalból tagjai káplánunk:           Polcz Zoltán, diakónusunk:      Hidász György Izrael kántorunk:          Ács Dávid   Imádságban......

Bővebben


31
Már 2016
Evangélium-szöszölő

Januártól kezdtük el az „evangélium-szöszölő” nevű foglalkozást nagyobb óvodás gyermekeknek. Célunk, hogy a kicsik kezdjenek személyes kapcsolatba kerülni az evangéliummal, az imádsággal, a drámajáték módszerén keresztül. Az evangéliumi történetekbe való élményszerű belehelyezkedéssel  ─ reményeink szerint  ─ nagyobb korban könnyebben ráhangolódnak az imádság elmélkedő, meditatív formájára. A foglalkozáson egy, az abban a hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen. A „szöszölőt” tematikusan felépített játékok (ráhangoló-, mozgásos-, dramatikus játék) alkotják. Befejezésként visszajelző beszélgetésekkel, vagy valamilyen önkifejező tevékenységgel (ének, barkácsolás, rajz) zárul egy alkalom. Szeretettel várjuk tehát minden hónap harmadik vasárnapján a kilenc órás szentmise......

Bővebben