Árpád-házi Szent Margitra emlékezünk

Ma, január 18-án Árpád-házi Szent Margitra, a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára emlékezünk ünnepén. Védőszentje elsősorban a magyar ifjúságnak, a nevelő- és gyógyintézményeknek. Békességszerzőként is tiszteljük.
1242-ben a horvátországi Klis várában született. Szülei, IV. Béla király és felesége ugyanis ide menekültek a tatárok elől. Gyermeküket Isten szolgálatára ajánlották fel. Hazatérésük után Margit nevelését a domonkos apácákra bízták. Margit előbb a veszprémi, majd a Nyulak szigetén (a mai Margit-szigeten) lévő kolostorban nevelkedett. Amikor felserdült, már nemcsak szülei akaratából, hanem önként is vállalta, hogy életét alázatos szolgálatban és vezeklésben Istennek adja hazájáért. 1270-ben halt meg.
Szentté avatását bátyja azonnal kérvényezte, de erre csak jóval később került sor. 1943-ban XII. Piusz pápa avatta szentté. 701 évvel születése után Szent Margit személye nagyon aktuális volt. A tomboló II. világháború idején olyan szentre volt szüksége az Egyháznak, aki a béke közvetítője volt. Ez a felismerés tükröződik a szenttéavatási bulla befejező részében: „Bízunk benne, hogy kiengesztelő áldozati hivatását ő, az első apostoli király sarja folytatja, nemcsak szeretett hazájáért, hanem minden nemzetért, amelyek olyan hevesen küzdenek egymással. Kieszközli a Krisztus szeretetén alapuló nyugalmat és békét az emberiségnek az irgalmasság Atyjától…” A pápa itt arra a történelmi eseményre gondolhatott, amelynek során Margit édesapja, IV. Béla király és annak fia, István a királylány közbenjárására és jelenlétében békültek ki egymással. Szentünk békeszerző tevékenysége, közbenjárása ma is nagyon időszerű!

Szent Margit imája
Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a hazát! Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált!
Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak, hogy hűséget valljanak Istennek, országnak.
Fogadj el váltságul engem, jó Uram, ha lehet, felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.
Imádkozom azért, ki szenved, s léte tehetetlen, kérek az helyett is, kinek szíve lett kegyetlen.
Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged, mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt.
Fordítsd el haragod Jó Uram a szeretetlenektől, kapjanak egy újabb esélyt Szereteted kegyelméből!
Nézd az országot, mi darabokban hever, tölts fel minden szívet igaz szerelemmel!
Áldd meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek fel, s az apákat, kik létért küzdenek bölcs szeretettel.
Add, hogy megforduljon minden, ami kín, Rend, s Béke legyen, Áldásod legyen a gyógyír.
Vezesd Te nemzetünk, halljad meg az imát, ne hagyd hiába könnyezni népünk Boldogasszonyát!

Kérjük Szent Margit közbenjárását, hogy az értünk megszületett, kereszthalált halt, majd feltámadt Üdvözítőnk kegyelméből merítve mi is a béke embereivé tudjunk válni.
share